Tillsammans mot vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. VRI orsakar ett stort mänskligt lidande för de drabbade patienterna och stora kostnader för samhället i form av förhöjd sjuklighet, förlängd vårdtid och ökad dödlighet. Varje år drabbas närmare 60 000 patienter av en vårdrelaterad infektion på svenska sjukhus. Nästan hälften av dessa hade kunnat undvikas och frigöra upp till 200 000 vårddagar, vilket motsvarar ca 2,2 miljarder kr/år. 

För att bidra i kampen mot vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI), som utgör en stor del av VRI, har vi identifierat, och nedan samlat för en lättöverskådlig helhetsbild, de områden vi anser vara viktiga för vården och industrin att tillsammans jobba med.

Förebygg onödiga infektioner

Förebygg onödiga infektioner med rätt rutiner

Om vi lyckas begränsa antalet vårdrelaterade infektioner skapar vi möjligheter till betydande vinster, både ekonomiska och humanitära.

För att stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) har SKR tillhandahållit ett antal olika åtgärdspaket inom identifierade riskområden. Från och med 2020 är dessa åtgärdspaket integrerade i Vårdhandboken, som erbjuder kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras. Riktlinjerna är utformade efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet). Tanken är att resurser kan användas effektivare genom ett minskat behov av att utarbeta lokala riktlinjer/PM, rutiner och arbetsmetoder.
Läs mer
Stäng

Förebygg onödiga infektioner med rätt rutiner

Om vi lyckas begränsa antalet vårdrelaterade infektioner skapar vi möjligheter till betydande vinster, både ekonomiska och humanitära. 

För att stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) har SKR tillhandahållit ett antal olika åtgärdspaket inom identifierade riskområden. Från och med 2020 är dessa åtgärdspaket integrerade i Vårdhandboken, som erbjuder kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras. Riktlinjerna är utformade efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet). Tanken är att resurser kan användas effektivare genom ett minskat behov av att utarbeta lokala riktlinjer/PM, rutiner och arbetsmetoder.

I vårdhandboken kan man läsa att ren intermittent kateterisering minskar risken för vårdrelaterad urinvägsinfektion i jämförelse med kvarliggande kateter (KAD) och bör därmed alltid övervägas.

Men även vid RIK är valet av kateter viktigt för att öka patientsäkerheten och minska risken för komplikationer i form av urinvägsinfektioner. Tappningskatetrar som är klara att använda ligger redan i vätska och är moderna hjälpmedel framtagna för att minimera riskerna för urinvägsinfektioner.

Utöver de ekonomiska och humanitära aspekterna följer ytterligare ett problem med återkommande urinvägsinfektioner, nämligen användandet av antibiotika. Budskapet från Folkhälsomyndigheten och andra som övervakar förbrukningen av antibiotika är att ju mer vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. För att vården inte skall förlora antibiotikan som ett skarpt vapen i kampen mot bakterieinfektioner, bör användandet alltså begränsas. Genom att undvika så många urinvägsinfektioner som möjligt, minskar vi också behovet av antibiotikaanvändning.

Att bryta smittvägar är A och O vid all bekämpning av infektioner. Basala hygienrutiner blir därför oerhört viktiga och kräver hög tillämpning. God handhygien och undvikande av direkt och indirekt kontaktsmitta är grunden för att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner, vilket i kombination med moderna metoder med klar att använda katetrar för RIK , bidrar i kampen mot det målet. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner är en vanlig infektion, men också en av de enklaste att förebygga med moderna produkter och rutiner. 

 


Läs SKRs åtgärdsprogram om Vårdrelaterade Urinvägsinfektioner – åtgärder för att förebygga
Läs om Basala vårdrutiner (Vårdhandboken) här
Läs mer om antibiotika och antibiotikaresistens (Folkhälsomyndigheten)
Läs mer om Strama – Samverkan mot antibiotikaresistens (Se intervju med Emilia Titelman från Strama nedan)

Läs mer om klara att använda katetrar och beställ prover här

Stäng
Patientsäkerhet

Utbilda vårdpersonal för ökad patientsäkerhet

I patientsäkerhetslagen beskrivs vårdpersonalens ansvar och rättigheter till vidareutbildning. Enligt den ska vårdpersonal utföra sina arbetsuppgifter enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder att man som personal inom sjukvården har en skyldighet att kräva utbildning för att uppfylla lagens krav.

För att skapa ett organiserat patientsäkerhetsarbete framgår det även enligt SKRs nationella ramverk för patientsäkerhet att vårdpersonal ska identifiera riskområden och förebygga risker i vården, samt att verksamhetsnära ledning på olika nivåer ska skapa strukturer och förutsättningar för en kultur som stödjer ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.
Läs mer
Stäng

Utbilda vårdpersonal för ökad patientsäkerhet

I patientsäkerhetslagen beskrivs vårdpersonalens ansvar och rättigheter till vidareutbildning. Enligt den ska vårdpersonal utföra sina arbetsuppgifter enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder att man som personal inom sjukvården har en skyldighet att kräva utbildning för att uppfylla lagens krav. För att skapa ett organiserat patientsäkerhetsarbete framgår det även enligt SKRs nationella ramverk för patientsäkerhet att vårdpersonal ska identifiera riskområden och förebygga risker i vården, samt att verksamhetsnära ledning på olika nivåer ska skapa strukturer och förutsättningar för en kultur som stödjer ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Att lyckas med ett patientsäkerhetsarbete handlar till stor del om förebyggande åtgärder som fungerande rutiner, rätt val av produkter samt tillgång till relevant utbildning. Här vill vi bidra. Vi vill göra skillnad och främja patientsäkerhetsarbetet inom vården, både med hjälp av säkrare produkter som förebygger vårdrelaterade urinvägsinfektioner och med hjälp av utbildning samt implementering av ny kunskap.
Vår utbildning Förebygg vårdrelaterade urinvägsinfektioner, bygger på SKR's åtgärdsprogram och är utformad i samarbete med SKR. Utbildningen är framtagen helt med patientsäkerheten i fokus, för att du ska kunna hjälpa dina patienter på ett enkelt och säkert sätt.

Läs patientsäkerhetslagen (2010:659)
Läs SKRs nationella ramverk för patientsäkerhet
Läs Socialstyrelsens remiss på nationell handlingsplan för patientsäkerhet
Gör vår kostnadsfria onlinekurs Förebygg vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Stäng
Utmaningar inom vården

Är inte alla onödiga kostnader i tremiljardersklassen värda att se över?

SKRs rapport visar att kostnaderna för de vårdrelaterade infektioner som kan undvikas, uppskattas till tre miljarder kronor årligen. Genom att arbeta förebyggande kan upp till 200 000 vårddagar frigöras och kostnaderna minskas markant.

De flesta är bekanta med att behandling med kvarliggande kateter (KAD) bidrar till en hög andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI). Ren Intermittent Kateterisering (RIK) med tappningskateter ger färre komplikationer än KAD och lägre risk för symptomgivande UVI, och många sjukhus använder redan denna metod som standard. Ytterligare ett steg mot en ökad patientsäkerhet är att välja moderna metoder såsom att välja tappningskatetrar som redan ligger i vätska och som är klara att använda.
Läs mer
Stäng

Är inte alla onödiga kostnader i tremiljardersklassen värda att se över? Utmaningarna inom vården: Kostnader, besparingar och personalomsättning

SKRs rapport visar att kostnaderna för de vårdrelaterade infektioner som kan undvikas, uppskattas till tre miljarder kronor årligen. Genom att arbeta förebyggande kan upp till 200 000 vårddagar frigöras och kostnaderna minskas markant. De flesta är bekanta med att behandling med kvarliggande kateter (KAD) bidrar till en hög andel vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI). Ren Intermittent Kateterisering (RIK) med tappningskateter ger färre komplikationer än KAD och lägre risk för symptomgivande UVI, och många sjukhus använder redan denna metod som standard. Ytterligare ett steg mot en ökad patientsäkerhet är att välja moderna metoder såsom att välja tappningskatetrar som redan ligger i vätska och som är klara att använda.

Att det råder brist på personal inom sjukvården är ett välkänt problem som både påverkar vårdpersonalen och patientsäkerheten. Ständig introduktion av nya medarbetare kan medföra att kunskapsnivån inom specifika områden blir svår att upprätthålla. Vetenskapliga studier och en enkät till chefer inom förlossnings- och akutvården visar att bristande bemanning och kompetens ökar risken för vårdskador. Detsamma gäller inom äldrevården. Var tredje anställd på äldreboenden och var fjärde i hemtjänsten svarar att bemanningen är så låg att det innebär risker för patienterna någon gång i veckan eller varje dag.
Moderna metoder, goda rutiner och katetrar som är klara att använda kan göra skillnad i arbetet för ökad patientsäkerhet. Enklare rutiner med färre moment är lättare att lära och lära ut vid introduktion av nya medarbetare. Skulle enklare, snabbare och säkrare göra ditt jobb lättare?

Läs SKRs senaste rapport om kostnader för vårdrelaterade infektioner
Läs mer om studien och enkäten: Ökad risk för vårdskador vid personal- och kompetensbrist. (Socialstyrelsen)

Läs mer om klara att använda katetrar och beställ gratis prover

Stäng
Hur kan moderna produkter förenkla livet även utanför sjukhuset

Hur kan moderna produkter förenkla livet även utanför sjukhuset

Du känner troligen till att vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem på svenska sjukhus, fortsatt drabbas närmare 60 000 patienter årligen av en VRI. Urinvägsinfektion är den vanligaste av dessa infektioner och förekommer oftast i samband med behandling med kvarliggande kateter. En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga förekomsten av VUVI är Ren intermittent kateterisering (RIK), ett säkrare alternativ ur infektionssynpunkt.

Genom att göra ren intermittent kateterisering till en standardbehandling även inom slutenvården, och att vid RIK säkerställa att moderna klara att använda produkter används, kan man minska frekvensen av urinvägsinfektioner och därmed öka patientsäkerheten.
Läs mer
Stäng

Moderna metoder och produkter

Du känner troligen till att vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem på svenska sjukhus, fortsatt drabbas närmare 60 000 patienter årligen av en VRI. Urinvägsinfektion är den vanligaste av dessa infektioner och förekommer oftast i samband med behandling med kvarliggande kateter. En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga förekomsten av VUVI är Ren intermittent kateterisering (RIK), ett säkrare alternativ ur infektionssynpunkt. Genom att göra ren intermittent kateterisering till en standardbehandling även inom slutenvården, och att vid RIK säkerställa att moderna klara att använda produkter används, kan man minska frekvensen av urinvägsinfektioner och därmed öka patientsäkerheten.
SpeediCath är det moderna valet av tappningskateter som lever upp till såväl användarnas som vårdens standardkrav; enkel, säker och hygienisk. Klar att använda direkt utan att behöva tillsätta vatten och vänta på att ytskiktet aktiveras, ger färre moment vilket sparar tid och minskar risken för kontamination från t ex handfat, kranar eller vätskebehållare.

Urinvägsinfektioner är även ett potentiellt bekymmer utanför sjukhuset när patienten skrivs ut med tappningskateter för användning i hemmet. I genomsnitt har användare av tappningskateter 2,7 urinvägsinfektioner om året i jämförelse med hos en 1-2 infektioner under en livstid, hos en person som inte behöver använda tappningskateter. Nästan varannan användare av tappningskateter anser att urinvägsinfektioner är ett av de största problemen i deras liv.
En användare av tappningskateter kan behöva tappa sig 60 000 gånger under sitt liv och då är enkelhet, säkerhet och hygien avgörande vid val av kateter. SpeediCath är det moderna valet av tappningskateter som lever upp till användarnas och vårdens standardkrav; enkel, säker och hygienisk. Klar att använda direkt utan att behöva tillsätta vatten och vänta på att ytskiktet aktiveras, gör det enklare och säkrare för användaren att tömma urinblåsan. När som helst och var som helst. Produkter som är enkla ur alla aspekter, underlättar för patienter att följa sin ordination, undvika komplikationer och fortsätta leva det liv de själva vill.

SpeediCath erbjuder ett brett sortiment av produkter för att tillgodose olika behov hos både barn, kvinnor och män.

För dig handlar det om att kunna erbjuda din patient det bästa alternativet utifrån upphandlat sortiment. Så varför inte sätta patienthälsa och total vårdkostnad före styckpris och kortsiktiga lösningar?

 

Läs mer om Continence Life Study
Läs Adult Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction and Intermittent Catheterisation in a Community Setting: Risk Factors Model for Urinary Tract Infections (ENG)

Läs mer om klara att använda katetrar och beställ gratis prover

Stäng

Experterna berättar om hur moderna metoder, produkter och innovationer kan göra skillnad

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion