Coloplasts policy om personuppgifter

Allmänt

Som ett led i företagets globala affärsaktiviteter samlar Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark samt relaterade företag och dotterbolag (”Coloplast”), in och använder personuppgifter.

Coloplast registrerar personuppgifter om företagets medarbetare, kunder, partner, vårdpersonal, slutanvändare, jobbsökande och personer som handlar åt någon av tidigare nämnda samt andra personer som kontaktar Coloplast. Coloplasts policy om personuppgifter gäller generellt för insamling och användning av personuppgifter, men Coloplast kan utarbeta specifika förklaringar för bestämda insamlingar och användningar.

Syftet med denna information är ett ge dig lättillgängliga upplysningar om Coloplasts insamling och användning av personuppgifter. Nedan hittar du mer information om Coloplasts hantering av personuppgifter.

 

Var samlas uppgifterna in? 

Coloplast kan samla in uppgifter om dig från olika källor.

 1. Uppgifter som samlas in från direkt interaktion med dig (t.ex. under möten eller telefonsamtal).
 2. Uppgifter som samlas in när du besöker våra webbplatser, skickar meddelanden till oss, använder våra webbformulär och -tjänster eller kontaktar oss i sociala medier och på andra plattformar.
 3. Från andra källor (t.ex. sjukhus och vårdinrättningar som rekommenderar produkter till dig).

 

I vilket syfte samlas uppgifterna in? 

Coloplast behandlar personuppgifter för en rad olika ändamål beroende på den anknytning vi har till dig. Se följande exempel:

 1. Vi behandlar uppgifter om kontaktpersoner (t.ex. vårdpersonal) från våra kunder och partner för att leverera produkter och tjänster, för att uppfylla kvalitets- och säkerhetskrav samt för att upprätthålla och förbättra vårt utbud.
 2. Vi behandlar uppgifter om våra slutanvändare för att leverera produkter (t.ex. när ett sjukhus beställer produkter), för att uppfylla kvalitets- och säkerhetskrav, för att leverera produktprover eller tjänster till slutanvändare samt för att upprätthålla och förbättra vårt utbud.
 3. Vi behandlar uppgifter om jobbsökande för att hantera jobbansökningar, för att kommunicera och framtida jobbmöjligheter (om sökanden har godkänt att ta emot uppgifter om framtida jobbmöjligheter) samt för att upprätthålla och förbättra vårt utbud.
 4. Vi behandlar uppgifter om personer som har registrerat sig för nyhetsbrevet och annat material.
 5. Vi behandlar uppgifter om kakor för att leverera skräddarsydda annonser i sociala medier.

Om du vill att vi förmedlar produkter, nyhetsbrev och annat material, eller om du vill ansöka om ett jobb, så behöver vi vissa personuppgifter för att hantera din förfrågan. Du är inte förpliktad att lämna dessa uppgifter, men vi kan inte hantera din förfrågan om du inte tillhandahåller dem.

Coloplast följer gällande dataskyddslagstiftning, härunder EU:s generella dataskyddsförordning (”GDPR”). I enlighet med GDPR är det juridiska underlaget för Coloplasts insamling och användning av personuppgifter för ovan nämnda syften artikel 6, stycke 1, litra (b), (c) och (f), för nr 1, artikel 9, stycke 2, litra (a) och (i) för nr 2, och artikel 6, stycke 1, litra (b) och (f) för nr 3 och 4. Vi använder dina personuppgifter för att upprätthålla och förbättra vårt utbud och våra processer genom att testa, analysera och utarbeta rapporter, statistik och marknadsundersökningar för att eliminera tekniska fel och för att följa upp våra legitima intressen i att upprätthålla och förbättra kvaliteten på din användarupplevelse såväl som våra produkter och tjänster och vår affärsverksamhet.

Coloplast skyddar dina personuppgifter och tillåter endast att de används till nämnda ändamål. Coloplast säljer inte dina personuppgifter till tredje part eller vidarebefordrar dem till tredje part för deras användning. Coloplast använder sig inte av automatisk behandling såsom profilering som påverkar dig som person.

 

Vem hanterar uppgifterna? 

Mottagarna av dina personuppgifter är medarbetare på Coloplast som på försvarligt sätt hanterar uppgifterna för specifikt aktuellt syfte. Personuppgifter hanteras och delas endast i nödvändig omfattning. I några fall lagras eller hanteras uppgifterna av tredje parts databehandlare, som hjälper Coloplast med en bestämd tjänst, till exempel leverantörer av hosting- och IT-tjänster, rekryteringsföretag (i händelse av jobbsökande) och logistikföretag (om de behöver dina uppgifter för att distribuera produkter eller annat material till dig). Tredje parts databehandlare behandlar uppgifterna endast i överensstämmelse med Coloplasts instruktioner och för Coloplasts syfte. De delar inte uppgifterna med andra och raderar uppgifterna när deras uppdrag är avslutat.

Om offentliga myndigheter begär tillgång till dina uppgifter genomför vi en juridisk bedömning av begäran, och om gällande lagstiftning kräver att vi vidarebefordrar uppgifterna så tillmötesgår vi deras begäran. Du kommer att informeras i enlighet med gällande lagstiftning om en sådan vidarebefordran av dina uppgifter skulle ske.

 

Hur länge lagras uppgifterna? 

Coloplast lagrar uppgifter så länge de är relevanta för de syfte de används till, såvida inte gällande lagstiftning kräver att vi lagrar dem längre. Se följande exempel:

 1. Om dina uppgifter används för leverans av produkter eller tjänster till dig lagrar vi i allmänhet uppgifterna i upp till tio år efter den senaste leveransen, såvida inte gällande lagstiftning kräver att vi raderar dem tidigare eller lagrar dem längre.
 2. Om dina uppgifter används för att hantera jobbansökningar lagrar vi dem inte längre än sex månader efter avslutad ansökningsprocess, såvida inte du har godkänt att motta information om framtida jobbmöjligheter eller gällande lagstiftning kräver att vi lagrar dem längre.
 3. Om dina uppgifter används för att skicka nyhetsbrev eller annat material baserat på ditt samtycke lagrar vi uppgifterna tills du tar tillbaka samtycket.

 

Hur hanteras en säker överföring av uppgifter? 

Coloplast och dess hostingleverantörer upprätthåller servrar runtom i världen och dina uppgifter kan behandlas på en server som är placerad utanför landet där du bor. Dataskyddslagstiftningen varierar mellan länder och några erbjuder mer skydd än andra. Oavsett var dina uppgifter behandlas vidtar vi samma skyddsåtgärder som beskrivs i denna policy. Coloplast har antagit bindande företagsregler i enlighet med artikel 47 i GDPR för att skydda personuppgifter i Coloplast-koncernen och använder även andra rättsliga ramar såsom vanliga dataskyddsbestämmelser antagna av EU-kommissionen eller EU–USA Privacy Shield, när det krävs i vårt samarbete med tredje parts databehandlare.

 

Vilka rättigheter har du? 

I enlighet med den allmänna förordningen om dataskydd har du följande rättigheter i fråga om de uppgifter som vi behandlar om dig:

 • Rätt till information
  Du har rätt till information om de uppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att rätta eventuellt felaktiga uppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till radering
  I vissa situationer har du rätt att få dina uppgifter raderade innan den allmänna tidpunkten för radering i enlighet med våra lagringsregler.
 • Rätt till begränsning av behandling

I vissa situationer har du rätt att begränsa vår behandling av dina uppgifter. I sådana fall har vi endast rätt att – utöver lagring – behandla sådana uppgifter med hänsyn till hantering av rättsliga krav, för att skydda en annan fysisk persons rättigheter eller av hänsyn till väsentligt offentligt intresse.

 • Rätt till återkallande av samtycke

I vissa situationer kan Coloplast samla in och använda dina personuppgifter baserat på ditt uttryckliga samtycke. Om detta är fallet har du fått ett specifikt skriftligt meddelande med mer information från Coloplast. Du har när som helst rätt att återkalla detta samtycke och Coloplast kommer då att upphöra med användningen av personuppgifter.

 • Rätt att göra invändningar

I vissa situationer har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

 • Rätt till dataportabilitet
  I vissa situationer har du rätt att få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt format och få dem överförda till en tredje part efter din begäran om detta.

Om du vill utnyttja dina rättigheter ber vi dig skicka ett meddelande till privacyrequests@coloplast.com. Om du har andra förfrågningar eller frågor avseende användningen av dina uppgifter hänvisar vi till avsnittet Så kontaktar du oss nedan.

Om du av någon anledning skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka ett klagomål till Coloplasts dataskyddsombud. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen). Du kan läsa mer på  imy.se, där du även kan få tillgång till vägledningen om registrerades rättigheter.

 

Så kontaktar du oss 

Coloplast-företagen som använder dina uppgifter är dataansvariga. Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till Coloplast-företagen i de olika länderna. Coloplast A/S fungerar som representant för alla Coloplast-företag, som ska utse en representant i enlighet med artikel 27 i GDPR.

Coloplast har utsett ett dataskyddsombud för sin koncern. Frågor till dataskyddsombudet ska skickas till:

E-post: dataprotectionoffice@coloplast.com

Coloplast A/S

Holtedam 1, 3050 Humlebæk

Danmark

Att.: Dataskyddsombud

 

Uppdateringar och juridisk information 

Coloplast förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddsförklaring. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart vid offentliggörande. Datumet för den senaste versionen av den aktuella förklaringen anges längst ner på denna sida.

Denna dataskyddsförklaring ska, med undantag av obligatorisk lokal lagstiftning, regleras och tolkas i överensstämmelse med dansk lagstiftning och vara underlagd danska domstolars jurisdiktion.

Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion