Hur vinner man kampen mot vårdrelaterade urinvägsinfektioner?

Vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) innebär stora risker och onödigt lidande för patienter, men även betydande kostnader för sjukvården. Samtidigt är just dessa infektioner något man i hög utsträckning kan förebygga. Här samlar vi artiklar och filmer som belyser utmaningen ur flera perspektiv.

Moderna metoder, nya rutiner och katetrar som är klara att använda är en del av lösningen. Kunskap är en annan. Välkommen att ta del av studier och undersökningar som kan rusta dig i ditt arbete för att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner!

300 000 färre vårddagar börjar med dig

300 000 färre vårddagar börjar med dig

Vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) utgör en stor del av de totalt 300 000 undvikbara vårddagar som tillkommer för att behandla de som drabbats av någon form av vårdrelaterad infektion. Nackdelen är att antalet är stort, fördelen är att närmare hälften av infektionerna hade kunnat undvikas med rätt metoder och produkter. I kampen mot vårdrelaterade urinvägsinfektioner vill vi bidra med kunskap och metoder som kan underlätta för såväl vården som patienten. Läs mer om hur din kunskap kan frigöra vårddagar.
Stäng

300 000 färre vårddagar börjar med dig

Vårdrelaterade infektioner är ett av de allvarligaste hoten mot patientsäkerheten. Infektionerna, som ofta kan förebyggas, kan leda till förlängd vårdtid för de drabbade patienterna. Varje år får närmare 65 000 patienter en vårdrelaterad infektion på svenska sjukhus. Nästan hälften hade kunnat undvikas och hade då frigjort upp till 300 000 vårddagar, vilket motsvarar cirka 3 miljarder kronor per år1. Lidandet oräknat.

Vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) står för en stor andel av dessa infektioner och leder därför till onödiga samhällskostnader och personligt lidande. Det kan låta tillspetsat att denna gigantiska utmaning börjar med dig, men det verkliga förändringsarbetet i kampen mot VUVI:er utförs faktiskt i varje vårdgivares dagliga arbete. Det hoppfulla är nämligen att just urinvägsinfektioner är en av de enklaste vårdrelaterade infektionerna att förebygga2. Din kunskap kan göra skillnad.


 

  1. Rapporten Vårdrelaterade infektioner (VRI) – Kunskap, konsekvenser, kostnader. SKL 2017.

  2.  VUVI tillhör en grupp av infektioner som är rimligt förebyggbara till 55-70 procent enligt Umscheid, Mitchell et al. 2011

Länk: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vardrelaterade-infektioner.html

Stäng
Du kan göra skillnad i arbetet med att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Du kan göra skillnad i arbetet med att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) måste minska. Det kan alla skriva under på, och idag finns moderna metoder och produkter som genom enkelhet och säkerhet kan bidra i det arbetet. Hygienarbetet tar aldrig slut och genom att fortsätta utvecklas för att förenkla vardagen för alla patienter gör vi vad vi kan i kampen mot VUVI:er. Läs mer om hur du kan bidra i kampen mot vårdrelaterade urinvägsinfektioner
Stäng

Du kan göra skillnad i arbetet med att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Alla är överens om att antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) måste minska. De resulterar i högre sjuklighet, ökad dödlighet och förlängd vårdtid1. För att förebygga VUVI:er har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett åtgärdsprogram där användning av kvarliggande kateter pekas ut som en av de vanligaste orsakerna till vårdrelaterade urinvägsinfektioner2.

Genom förnyade rutiner, enligt SKL:s riktlinjer, kan den dagliga omsorgen av intima vårdbehov förenklas och antalet VUVI:er minska. Vid ren intermittent kateterisering (RIK) töms urinblåsan flera gånger per dygn med en tappningskateter som tas ut efter användandet. Denna metod minskar risken för urinvägsinfektioner betydligt och är ett bättre val ur infektionssynpunkt än metoden med kvarliggande kateter.

Idag finns tappningskatetrar som förenklar vardagen eftersom de är klara att använda direkt. Ett fortsatt hygienarbete i förening med moderna metoder och patientsäkra produkter kan minska urinvägsinfektionerna ytterligare. Rätt produkter och metoder kan göra skillnad.


 

1. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner - åtgärder för att förebygga. SKL 2011
Länk: https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-634-7.pdf

2. Intervju med Agneta Andersson, Handläggare på Sveriges Kommuner & Landsting (SKL), Stockholm
Länk: https://www.coloplast.se/om-coloplast/kampanjer/inkontinensseminarium/#section=Agneta-Andersson_435314

Stäng
Hur egenmakt kring kateterval kan minska risken för UVI:er

Hur egenmakt kring kateterval kan minska risken för UVI:er

Idag finns flera metoder för kateterisering – kvarliggande (KAD), suprapubisk och intermittent (RIK). Ingen metod passar alla, och för oss är det en självklarhet att alla kateteranvändare ska få vara med och välja den metod som passar en bäst. Läs mer om hur egenmakt kring katetervalet är viktigt
Stäng

Hur egenmakt kring kateterval kan minska risken för UVI:er

Idag talar man om egenmakt. Att kunna påverka sin situation och på så sätt kunna påverka sitt liv och sin hälsa ses idag som en självklarhet. Att ta kontroll över sin blåshälsa och minska risken att få en urinvägsinfektion är ett bra sätt att utnyttja sin beslutsmakt på. Resultatet är ökad livskvalitet, så det egna valet kan göra stor skillnad.

Störst risk att drabbas av urinvägsinfektioner har patienter med kvarliggande kateter (KAD)1. Men även vid användning av intermittent tappningskateter är risken stor, och därför är valet av tappningskateter oerhört viktigt. Enstaka urinvägsinfektioner är besvärliga. Upprepade en plåga. Med katetrar som är klara att använda kan riskerna minska. Egenmakt är därför avgörande för hälsan och livsglädjen.


  1. Burman LG. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner; ett kunskapsunderlag.Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 122-38.

Länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3692c757601b40eda5e49f890c2d11ca/att-forebygga-vardrelaterade-infektioner-ett-kunskapsunderlag-2006-123-12.pdf

Stäng
Antibiotikaanvädning

Färre urinvägsinfektioner = minskat behov av antibiotika

Infektioner och antibiotika är nära sammankopplade inom vården. Fler infektioner innebär ökad antibiotikaanvändning, vilket kan leda till resistens och till att antibiotika blir mindre verksamt i kampen mot infektioner. Metoder och produkter som gör att man kan undvika så många urinvägsinfektioner som möjligt är vårt bidrag för att minska behovet av antibiotika. Läs mer om hur vi kan minska användandet av antibiotika
Stäng

Färre urinvägsinfektioner = minskat behov av antibiotika

Urinvägsinfektioner är nästan alltid bakterieinfektioner. Ett problem med återkommande infektioner är att de ofta hävs med hjälp av antibiotika. Budskapet från Folkhälsomyndigheten och andra som övervakar förbrukningen av antibiotika är att ju mer vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen1. Vi behöver hjälpas åt för att göra skillnad.

Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. För att vården inte ska förlora antibiotikan som ett skarpt vapen i kampen mot bakterieinfektioner bör användandet alltså begränsas. Genom att undvika så många urinvägsinfektioner som möjligt, minskar vi också behovet av antibiotikaanvändning. En fortsatt hög kunskapsnivå om basala hygienrutiner i kombination med moderna metoder för tappningskatetrar bidrar i kampen mot det målet.

Hör infektionsläkare Emilia Titelman på Strama berätta om antibiotikabruk och resistensproblematik.


 

  1. Folkhälsomyndighetens hemsida. Artikel om antibiotika och antibiotikaresistens.

Länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/antibiotika-och-antibiotikaresistens/

Stäng
Tillsammans stoppar vi urinvägsinfektioner

Tillsammans stoppar vi urinvägsinfektioner

Ensam är inte stark. Patienter, vårdpersonal, samhälle och företag i branschen måste arbeta tillsammans för att hitta vårdlösningar som gynnar alla parter. Coloplast vill vara en partner i kampen mot vårdrelaterade urinvägsinfektioner, vi vill bidra med den kunskap och stöd vi kan. Läs mer om hur vi måste arbeta tillsammans för allas bästa
Stäng

Tillsammans stoppar vi urinvägsinfektioner

Moderna metoder underlättar efterlevnaden av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) åtgärdsprogram som tagits fram för att förenkla den dagliga omsorgen av intima vårdbehov och minska antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Men eftersom rutiner föds i samverkan är såväl patienters som medarbetares medverkan central. Idag vill patienter ha inflytande och göra välgrundade val. Vid övergången från rutinartade direktiv till patientvald behandling kan Coloplast vara en pålitlig guide i informationsflödet.

Vi vill vara en stark partner för vårdpersonalen, som är de verkliga experterna på vård och omsorg. Gemensamt kan vi uppnå effektivare vårdlösningar för alla parter och därmed motverka de vårdrelaterade urinvägsinfektionerna.

Här finns mer information till dig som arbetar inom vården

Stäng

Hur kan vi göra skillnad när det kommer till att minska de vårdrelaterade infektionerna? 

Hör Agneta Andersson från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Emilia Titelman på Strama berätta om problematiken och möjligheterna.

Agneta Andersson

SKLs råd för att minska vårdrelaterade infektioner

Vi behöver komma närmare patienten på varje avdelning för att veta vilka som ska riskbedömas, som ett led i att minska de vårdrelaterade infektionerna, säger Agneta på SKL.

Se intervjun
Stäng

SKLs råd för att minska vårdrelaterade infektioner

Lär dig mer

Vad är vårdrelaterade infektioner (VRI)? Vad gör SKL? Vad gör sjukhusen som lyckas minska antalet VRI? Hur kan du göra skillnad?

Se hela föreläsningen här

Stäng
Emilia Titelman

Hur Strama arbetar med antibiotikaresistens inom sjukvården

Infektionsläkaren Emilia Titelman på Strama,  berättar om hur de arbetar med antibiotikabruk och resistensproblematiken för att säkerställa möjligheterna till en god och säker sjukvård både nu och i framtiden.

Se intervjun
Stäng

Hur Strama arbetar med antibiotikaresistens inom sjukvården

Läs mer här

Strama står för något så viktigt som samverkan mot antibiotikaresistens och verkar för patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.

Se hela föreläsningen här

Stäng

Beställ mer information

Fyll i formuläret för mer information


Jag vill beställa följande:Stäng

Gratis prover - gratis frakt

Tack för din beställning

Kvitto

Se skrivbordsversion